Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.

Dane teleadresowe jednostki:
telefon/Fax: 42 215 51 89
e-mail: sekretariat@zs2pabianice.pl, szkola@zs2pabianice.pl
adres korespondencyjny: św. Jana 27, 95-200 Pabianice

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eliza Matusiak szkola@zs2pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 51 89.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach mieści się przy ulicy św. Jana 27. w budynku dwupiętrowym. obejmuje trzy segmenty funkcjonalnych połączonych wzajemnie komunikacyjnie. Całość połączona jest łącznikiem pełniącym funkcję komunikacyjną. Szkoła nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 3 wejścia, wszystkie od ul. św. Jana:
–  główne od frontu budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
–  drugie z tyłu budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
–  trzecie wejście do obiektów sportowych, bez podjazdu, z jednym schodkiem.
Wszystkie wejścia prowadzą bezpośrednio na parter budynku.
Dzwonek, używany w szczególnych przypadkach, znajduje się z prawej strony głównych drzwi wejściowych i umieszczony jest na wysokości 150 cm. Drzwi otwiera się ręcznie.
Dzwonek umieszczony przy wejściu z tyłu budynku jest po lewej stronie na wysokości 150 cm. Drzwi otwiera pracownik obsługi. 
Parter w części głównej budynku i obiektami sportowymi jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Budynek nie posiada wind, dostęp na wyższe piętra dla osób niepełnosprawnych na wózku zapewniają 2 schodołazy.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna). 
Osobom z możliwościami ewakuacji lub uratowania dzieci zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji). 
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. 
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Szkoła posiada miejsca parkingowe w przodu i z tyłu budynku oraz wzdłuż wjazdu prowadzącego na tył posesji. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się na terenie wewnętrznym szkoły

Aplikacje mobilne

Podmiot posiada wersję strony internetowej zs2pabianice.pl na elektroniczne urządzenia mobilne.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewniona jest możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania szkoły poprzez komunikowanie za pomocą maila, telefonu stacjonarnego oraz poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowana osobą.

Informacja o cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu poprawy jakości usług oraz analizowania ruchu. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Skip to content