Historia szkoły

1946 r. Początek

W październiku 1946 roku utworzono trzyletnie Gimnazjum Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Chemicznego. Pierwszy
dyrektor szkoły – pan Leopold Popławski – tworzył szkołę niemal z niczego, nie było oddzielnego budynku, lekcje odbywały się w fabrycznej stołówce. W tych trudnych warunkach
rozpoczęło naukę pierwszych 36 uczniów.
Drugi rok nauki był już lepszy, wyraźnej poprawie uległy warunki pracy szkoły, zajęcia były prowadzone w 4 pokojach pałacyku współwłaściciela zakładu. Szkoła szybko się rozwijała,
wzrosła liczba uczniów i w trzecim roku swojej działalności liczyła 196 uczniów w 4 oddziałach. W tym tez roku otrzymała
nazwę: Gimnazjum Chemiczne i nareszcie uzyskała do swej własnej dyspozycji barak, w którym znalazły się 4 izby lekcyjne, laboratorium oraz 4 pomieszczenia pomocnicze.

1950 r. Zespół Szkół Chemicznych

W roku 1950 szkoła liczyła już 7 oddziałów i przyjęła nazwę Zespół Szkół Chemicznych. Wyniki pracy dydaktycznej też były imponujące, o czym świadczy fakt, ze sposród 6 uczniów, którzy złożyli dokumenty na studia, wszyscy otrzymali indeksy. Dowodem uznania był list gratulacyjny dla Rady Pedagogicznej od rektora Politechniki Łódzkiej prof. Konarskiego.

W 1961 roku szkoła znowu zmieniła nazwę, powstała Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Następne lata były bardzo trudne. Barak przestał wystarczać. Podjęto wreszcie decyzje o budowie nowej szkoły w miejscu istniejącego baraku. Gościny uczniom udzielały Szkoły Podstawowe nr 9, 12 i 13.

Rok szkolny 1967/68 rozpoczął się już w nowym, dużym gmachu. Pojawiły się jednak nowe kłopoty. Zmniejszyło się zainteresowanie nauka w zawodach chemicznych, dlatego podjęto decyzje rozszerzenia nauczanych specjalności w dziedzinach elektrycznych i elektronicznych.

1989 r. Zespół Szkół Elektrycznych im.prof. Janusza Groszkowskiego

W roku 1974 szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, a następnie, w 1983 roku, Zespołu Szkół Elektrycznych. 20 października 1989 jej nadano imię: prof. Janusza
Groszkowskiego. W 28 oddziałach kształciło się już 755 uczniów. 73 nauczycieli przygotowywało przyszłe kadry dla przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego, łączności oraz rzemiosła. W roku 1974 szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, a następnie, w 1983
roku Zespołu Szkół Elektrycznych. 20 października 1989 nadano jej imię: prof. Janusza Groszkowskiego. W 28 oddziałach kształciło się już 755 uczniów. 73 nauczycieli
przygotowywało przyszłe kadry dla przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego, łączności oraz rzemiosła.

1991 r. Przemiany

Zmiany systemu polityczno-gospodarczego kraju zmusiły do poszukiwania nowych kierunków oraz metod kształcenia. W roku 1991 rozpoczęliśmy kształcenie w nowym typie szkoły, jako jedna z dwunastu Szkół w Polsce: Technikum Ochrony Środowiska o specjalności – uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Zmiany w systemie zapotrzebowania pracowników i chęć zapobieżenia bezrobociu spowodowały, że poszukiwano nowych systemów kształcenia zawodowego. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli inspirowana przez wicedyrektora mgr inż. Janusza Moosa oraz nauczycieli metodyków:
– mgr inż. Urszuli Kaczorowskiej
– mgr inż. Alicji Oleskiej
– dr inż. Bożeny Zając
– mgr Marka Szymańskiego
– mgr inż. Zofii Sępkowskiej
przyczyniła się do tego, że nauczyciele szkoły zostali autorami dokumentacji programowej o budowie modułowej, do nowego typu szkoły – Liceum Technicznego.

Szkoła została wzbogacona o duża pomoc dydaktyczna, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kuratorium
Oświaty w Łodzi.

2002 r. Licea Profilowane

W 2002 roku, wraz ze zmianami w systemie oświaty, po trzech latach nauki w gimnazjum młodzież rozpoczęła naukę w innych niż dotychczas typach szkół. Wygasły licea techniczne i pojawiły się szkoły: 3-letnie Liceum Profilowane oraz 4-letnie Technikum Zawodowe w zawodach elektryk i elektronik.
W 2005 roku otworzono również klasę Liceum Ogólnokształcącego. Zespół Szkół Nr 2 wprowadził oddziały integracyjne.

2012 r. Reforma

W 2012 roku szkoły ponadgimnazjalne przeszły reformę. Liceum Profilowane, które powstało w 2002 zostało zamknietę.
Klasy istniejące w tym typie szkoły z roku na rok wygasały, bez rekrutacji na kolejne lata szkolne. W Technikum Zawodowym 4-letnim młodzież zaczęła kształcenie w nowych zawodach na zupełnie nowych podstawach programowych. Do technika elektronika i technika elektryki dołączyły technik analityk, technik technologii żywności i technik informatyk. Egzaminy zawodowe otrzymały status egzaminów zewnętrznych. Z biegiem lat Technikum w Zespole Szkół Nr 2 rozpoczęło kształcenie w kolejnych zawodach i przeszło w 2017 r. kolejną modyfikacje podstawy programowej.
Obecnie w Zespole Szkół Nr 2, od 2019 roku funkcjonuje 4-letnie Liceum Ogólnokształcące i 5-letnie Technikum Zawodowe kształcące w 9 zawodach. Znów nazywamy się
szkołą ponadpodstawowa.

2023 r. Obecnie…

Informacja o cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu poprawy jakości usług oraz analizowania ruchu. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Skip to content