Historia szkoły

1946 r. Początek

W październiku 1946 roku utworzono trzyletnie Gimnazjum Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Chemicznego. Pierwszy dyrektor szkoły pan Leopold Pawłowski tworzył szkołę niemal z niczego, nie było oddzielnego budynku, lekcje odbywały się w fabrycznej stołówce. W tych trudnych warunkach rozpoczęło naukę pierwszych 36 uczniów.

Drugi rok nauki był już lepszy, wyraźnej poprawie uległy warunki pracy szkoły, zajęcia były prowadzone w 4 pokojach pałacyku współwłaściciela zakładu. Szkoła szybko się rozwijała, wzrosła liczba uczniów i w trzecim roku swojej działalności liczyła 196 uczniów w 4 oddziałach. W tym też roku otrzymała nazwę: Gimnazjum Chemiczne i nareszcie otrzymała do swej własnej dyspozycji barak, w którym znalazły się 4 izby lekcyjne, laboratorium oraz 4 pomieszczenia pomocnicze.

1950 r. Zespół Szkół Chemicznych

W roku 1950 szkoła liczyła już 7 oddziałów i przyjęła nazwę Zespół Szkół Chemicznych. Wyniki pracy dydaktycznej też były imponujące, o czym świadczy fakt, że spośród 6 uczniów, którzy złożyli dokumenty na studia, wszyscy otrzymali indeksy. Dowodem uznania był list gratulacyjny dla Rady Pedagogicznej od rektora Politechniki Łódzkiej prof. Konarskiego.

W 1961 roku szkoła znowu zmieniła nazwę, powstała Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Następne lata były bardzo trudne. Barak przestał wystarczać. Podjęto wreszcie decyzję o budowie nowej szkoły w miejscu istniejącego baraku. Gościny uczniom udzielały Szkoły Podstawowe nr 9, 12 i 13.

Rok szkolny 1967/68 rozpoczął się już w nowym, dużym gmachu. Pojawiły się jednak nowe kłopoty. Zmniejszyło się zainteresowanie nauką w zawodach chemicznych, dlatego podjęto decyzję rozszerzenia nauczanych specjalności w dziedzinach elektrycznych i elektronicznych.

1989 r. Zespół Szkół Elektrycznych im.prof. Janusza Groszkowskiego

W roku 1974 szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, a następnie w 1983 roku, Zespołu Szkół Elektrycznych. 20 października 1989 jej nadano imię: prof. Janusza Groszkowskiego. W 28 oddziałach kształciło się już 755 uczniów. 73 nauczycieli przygotowywało przyszłe kadry dla przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego, łączności oraz rzemiosła.

1991 r. Przemiany

Zmiany systemu polityczno-gospodarczego kraju zmusiły do poszukiwania nowych kierunków oraz metod kształcenia. W roku 1991 rozpoczęliśmy kształcenie w nowym typie szkoły, jako jedna z dwunastu Szkół w Polsce: Technikum Ochrony Środowiska o specjalności – uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Zmiany w systemie zapotrzebowania pracowników i chęć zapobieżenia bezrobociu spowodowały, że poszukiwano nowych systemów kształcenia zawodowego.
Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli inspirowana przez wicedyrektora mgr inż. Janusza Moosa oraz nauczycieli metodyków:

– mgr inż. Urszuli Kaczorowskiej
– mgr inż. Alicji Oleskiej
– dr inż. Bożeny Zając
– mgr Marka Szymańskiego
– mgr inż. Zofii Sepkowskiej

przyczyniła się do tego, że nauczyciele szkoły zostali autorami dokumentacji programowej o budowie modułowej,
do nowego typu szkoły- Liceum Technicznego.
Szkoła została wzbogacona o dużą ilość pomocy dydaktycznych, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi.

2002 r. Licea Profilowane

W 2002 roku, wraz ze zmianami w systemie oświaty, po trzech latach nauki w gimnazjum, młodzież rozpoczęła naukę
w innych niż dotychczas typach szkół. Wygasły licea techniczne i pojawiły się nowy typy szkoły 3-letnie Liceum Profilowane oraz 4-letnie Technikum Zawodowe w zawodach elektryk i elektronik.

W 2005 roku otworzono również klasę Liceum Ogólnokształcącego. Zespół Szkół Nr 2 wprowadził również oddziały integracyjne.

W historii szkoły nie można pominąć roli, jaką spełniają zakłady patronackie. Od momentu utworzenia szkoły do dnia dzisiejszego współpracują z nami:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Współpraca ta ma wieloraki charakter: zabezpiecza kadry, systematyczną pomoc finansową oraz socjalną dla pracowników i uczniów.
Szkoła współpracuje również z Zakładami Mięsnymi PAMSO, Philips Lighting, Aflofarm oraz wieloma innymi.

Za tę stałą i systematyczną pomoc oraz współpracę Rada Pedagogiczna i młodzież serdecznie dziękuje.

2022 r. Obecnie…

2022 r. Obecnie…

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego młodzież kształci się w klasach technikum w zawodach:

 • Technik Informatyk
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik technologii żywności (z elementami dietetyki)
 • Technik analityk (z elementami kosmetologii)
 • Technik elektronik
 • Technik automatyk transportu bliskiego
 • Technik elektryk
 • Technik ochrony środowiska

oraz w liceum w oddziałach:

 • sportowy (koszykówka)
 • mundurowy